[صفحه ی اصلی] خط کوفی مربعی


شکل حروف در خط کوفی مربعی


جدول حروف خط کوفی مربعی به همراه معادل عربی امروزی آنها. قابل توجه است که بسیاری از این حروف ظاهر مشابه و گاه یکسانی داشته و ممکن است به آسانی با هم اشتباه گرفته شوند.
 
خط کوفی مربعی
 

منابع

Sakkal Design - Square Kufi Alphabet (حروف الفبای کوفی مربعی)
 

[صفحه ی اصلی] خط کوفی مربعی