[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مسجد نظامیّه


مسجد نظامیّه


مسجد نظامیّه - ابرقو، ایران.
 
 
Minarets of Nizamiyya Mosque - Abarquh
 
 

طرح موجود بر مناره ی بازسازی شده

 
Minaret pattern from the Nizamiyya Mosque - Abarquh
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Nizamiyya Mosque, Abarquh, detail of minaret pattern
 
الله
 
 
Nizamiyya Mosque, Abarquh, detail of minaret pattern
 
اكبر
 
 
 

منابع

ArchNet - Nizamiyya Mosque, Abarquh, Iran
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مسجد نظامیّه