[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] گنبد الله الله


گنبد الله الله، قسمتی از بقعه ی شیخ صفی


 
Allah pattern
 
کلمه ی "الله" در کل طرح تکرار شده است.
 
Allah pattern

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] گنبد الله الله