[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] قصر آق سرای


قصر آق سرای


طرح هایی از دیواره های قصر آق سرای، شهر سبز، ازبکستان.
 
 

نقش ایوان

 
Iwan pattern from the Aq Saray palace, Shahr-i Sabz
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Detail from the Aq Saray palace
 
الله
 
 
Detail from the Aq Saray palace
 
محمد
 
 
Detail from the Aq Saray palace
 
علي
(چهار بار تکرار شده)
 
 

طرح دیوار 1

 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 

طرح دیوار 2

 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 

منابع

ArchNet - Aq Saray palace
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] قصر آق سرای