[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مناره ی باغ قوش


مناره ی باغ قوش


مناره ی باغ قوش.
 
 

طرح دیوار

 
Wall pattern from the Bagh-e Qush Minaret
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Bagh-e Qush, detail of wall pattern
 
الله
(چهار بار تکرار شده)
 
 
Bagh-e Qush, detail of wall pattern
 
اكبر
 
 
 

References

ArchNet - Bagh-e Qush Minaret
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مناره ی باغ قوش