[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مسجد بی بی خانم


مسجد بی بی خانم در سمرقند


طرح هایی از کوفی مربعی موجود در مسجد بی بی خانم در سمرقند.
 
 

نقش ایوان

 
Bibi Khanum Mosque
 
متن این طرح شامل کلمات تسبیحات اربعه می باشد.
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
سبحان الله
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
و الحمد لله
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
و لآ اله الا الله و الله اكبر
 
 

طرح دیوار 1

 
Bibi Khanum Mosque
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
يا رحمن
 
 

طرح دیوار 2

 
Bibi Khanum Mosque
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
الله
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
احد
 
 

طرح دیوار 3

 
Bibi Khanum Mosque
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
الله
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
احد
 
 

طرح دیوار 4

 
Bibi Khanum Mosque
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
الله اكبر
 
 

طرح دیوار 5

 
Bibi Khanum Mosque
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
محمد
 
 

طرح دیوار 6

 
Bibi Khanum Mosque
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
الله اكبر
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
علي
 
 

طرح دیوار 7

 
Bibi Khanum Mosque
 
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
محمد نبي ربي الله
 
 

طرح دیوار 8

 
Bibi Khanum Mosque
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
سبحان الله
 
 

طرح دیوار 9

 
Bibi Khanum Mosque
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
يا كريم
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
يا عزيز
 
 

طرح دیوار 10

 
Bibi Khanum Mosque
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
يا كريم يا عظيم الله
 
 

طرح دیوار 11

 
Bibi Khanum Mosque
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
سبحان الله و الحمد لله
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
الله
 
 
Bibi Khanum Mosque
 
اكبر
 
 

منابع

ArchNet - Bibi Khanum Mosque
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مسجد بی بی خانم