[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مقبره ی تغلق تیمور


مقبره ی تغلق تیمور


مقبره ی تغلق تیمور - چین.
 
 

طرح دیوار

 
Wall pattern from the Tughluq Temür Mausoleum
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.