[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مقبره ی گورمیر


مقبره ی گورمیر


طرح هایی از کوفی مربعی موجود در مقبره ی گورمیر، سمرقند، ازبکستان.
 
 
Wall pattern from the Gur-i Mir Mausoleum
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Detail from the Gur-i Mir Mausoleum
 
الله
 
 
Detail from the Gur-i Mir Mausoleum
 
محمد
 
 

نقوش مناره ها

 
Minaret pattern from the Gur-i Mir Mausoleum
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
Detail from the Gur-i Mir Mausoleum
 
الله اكبر
 
 

طرح های موجود در داخل مقبره

 
Detail from the Gur-i Mir Mausoleum
 
الحمد لله - محمد
الحمد لله چهار بار تکرار شده - محمد دو بار در مرکز تکرار شده
 
 
Detail from the Gur-i Mir Mausoleum
 
محمد
(چهار بار تکرار شده)

منابع

ArchNet - Gur-i Amir Mausoleum
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مقبره ی گورمیر