[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مسجد جمعه، اصفهان


مسجد جمعه، اصفهان، ایران


طرح هایی از کوفی مربعی موجود در ایوان مسجد جمعه، اصفهان، ایران.
 
 

طرح دیواره ی ایوان

 
Friday Mosque, Isfahan
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Friday Mosque, Isfahan, Iran
 
علي
(چهار بار تکرار شده)
 
 

عناصر کوفی مربعی در قسمت شمال ایوان

 
Friday Mosque, Isfahan, Iran
 
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله
 
 
Friday Mosque, Isfahan, Iran
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 
Friday Mosque, Isfahan, Iran
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 
Friday Mosque, Isfahan, Iran
 
علي
(چهار بار تکرار شده)
 
 
Friday Mosque, Isfahan, Iran
 
محمد
(چهار بار تکرار شده)
 
 
Friday Mosque, Isfahan, Iran
 
الله
(چهار بار تکرار شده)
 
 
Friday Mosque, Isfahan, Iran
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 
Friday Mosque, Isfahan, Iran
 
محمد علي الله
(الله در مرکز، و محمد و علی چهار بار اطراف آن تکرار شده اند)
 
 
Friday Mosque, Isfahan, Iran
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 

جزئیات نقوش کوفی مربعی موجود بر دیوار داخل ایوان شمالی

 
Friday Mosque, Isfahan, Iran
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 

منابع

ArchNet - Friday Mosque, Isfahan
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مسجد جمعه، اصفهان