[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] امامزاده اسماعیل و مسجد شعیای نبي


امامزاده اسماعیل و مسجد شعیای نبي


امامزاده اسماعیل و مسجد شعیای نبي - اصفهان - ایران.
 
 

طرح دیوار

 
Wall pattern from the Ismail Mausoleum and Isaiah Mosque
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 

منابع

ArchNet - Ismail Mausoleum and Isaiah Mosque, Isfahan, Iran
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] امامزاده اسماعیل و مسجد شعیای نبي