[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] بقعه ی شاهزاده حسین


بقعه ی شاهزاده حسین


آرامگاه امام زاده حسین، قزوین - ایران.
 
Shahzade Hossein Tomb Complex
 
 

طرح دیوار

 
Wall pattern from the Shahzade Hossein Tomb Complex
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Ghiyathiyya Madrasa - Khargird, detail of wall pattern
 
الله
(در مرکز.)
علي
(چهار مرتبه در اطراف.)
محمد
(چهار مرتبه در اطراف.)
 
 

منابع

ArchNet - Shahzade Hossein Tomb Complex, Natanz, Iran
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] بقعه ی شاهزاده حسین