[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مجموعه ی دارالسیادة


مجموعه ی دارالسیادة


طرح دیوار های مجموعه ی دارالسیادة، شهر سبز، ازبکستان.
 
 
Wall pattern from the Dar al-Siyadah Complex
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
Detail from the Dar al-Siyadah Complex
 
الله
(چهار بار تکرار شده)
 
 
Detail from the Dar al-Siyadah Complex
 
احد
(چهار بار تکرار شده)
 
 
Detail from the Dar al-Siyadah Complex
 
محمد
 
 
Detail from the Dar al-Siyadah Complex
 
صمد
 
 

منابع

ArchNet - Dar al Siyadah Complex
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مجموعه ی دارالسیادة