[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] آرامگاه شیخ زین الدین


آرامگاه شیخ زین الدین


آرامگاه مولانا شیخ زین الدّین ابوبکر تایبادی، تایباد، ایران.
 

طرح دیوار ایوان

 
Wall pattern from the Shaykh Zayn Al-Din Mausoleum
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Shaykh Zayn Al-Din Mausoleum, detail of wall pattern
 
الله
(چهار مرتبه تکرار شده)
 
 
Shaykh Zayn Al-Din Mausoleum, detail of wall pattern
 
محمد
(چهار مرتبه تکرار شده)
 
 
Shaykh Zayn Al-Din Mausoleum, detail of wall pattern
 
محمد
 
 

عناصر کوفی روی دیوار ایوان

 
Shaykh Zayn Al-Din Mausoleum, detail of wall pattern
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 
 

منابع

ArchNet - Shaykh Zayn Al-Din Mausoleum
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] آرامگاه شیخ زین الدین