[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مقبره ی احمد یساوی


مقبره ی احمد یساوی


کوفی مربعی موجود در مقبره ی احمد یساوی.
 
 

طرح دیوار 1

 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
سبحان الله و الحمد لله
 
 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
الله
 
 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
اكبر
 
 

طرح دیوار 2

 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
محمد نبي ربي الله
 
 

طرح دیوار 3

 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 

طرح دیوار 4

 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 

متن گوشه ی مقبره

 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
قسمت بالایی
 
يا رحيم
 
قسمت پایینی
 
يا رحمن
 
 

طرح موجود در ایوان

 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Ahmad Yasawi Mausoleum wall pattern
 
محمد
 
 

منابع

ArchNet - Ahmad Yasawi Mausoleum
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مقبره ی احمد یساوی