[صفحه ی اصلی] [کاغذ دیواری با نقوش کوفی مربعی] مسجد بی بی خانم