[صفحه ی اصلی] [کاغذ دیواری با نقوش کوفی مربعی] آرامگاه خواجه عبدالله انصاری