[صفحه ی اصلی] [کاغذ دیواری با نقوش کوفی مربعی] قصر آق سرای در شهر سبز