[صفحه ی اصلی] [کاغذ دیواری با نقوش کوفی مربعی] کتیبه ی موجود در موزه ی ویکتوریا و آلبرت